Medulada Yaplan Reete ve eki belgeler Konulu Duyuru Hakknda 04-07


01.07.2019 tarihi itibariyle, Medula Eczane ekrannda, reçete kayt modülü üzerinde
"Reçeteye Doküman Ekle" isimli bir buton eklendii, meslektalarmz tarafndan Birliimize iletilmitir.

Yaplan düzenleme ile ilgili olarak Kurumun internet sayfasnda ve Medula Eczane Ekranlarnda herhangi bir duyuru veya bilgilendirme yer almadndan söz konusu butonun eklenme amac hakknda Birliimize bilgi verilmesi SGK'dan resmi yaz ile talep edilmitir.

04 Temmuz 2019 tarihinde (bugün) Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Eczane Provizyon sisteminde yaymlanan duyuruda;

MEDULA Eczane sisteminde de fatura eki belgelerin elektronik ortamda alnmas uygulamasna geçilecei, söz konusu uygulama hakknda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan sistemsel tüm çalmalar tamamland ve baz bölgelerde pilot uygulama sürecinin tamamland ve buna yönelik olarak, hastalara düzenlenmi olan manuel reçete ve eki belgelerinin meslektalarmz tarafndan taranarak Medula Eczane sistemine eklenen "Reçete ve eki belgeler" sekmesi araclyla kayt edilmesi istendii ifade edilmitir.

lgi yazmzda da belirtildii gibi; 2018 yl sonunda, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan, baz bölgelerde bir pilot uygulama balatld ve buna yönelik olarak, hastalara düzenlenmi olan manuel reçete, rapor ve izlem formu gibi kat evraklarn, meslektalarmz tarafndan taranarak Medula Eczane sistemine eklenen "Doküman yükle" sekmesi araclyla kayt edilmesinin istendii, Eczac Odalarmz tarafndan Birliimize iletilmesi sonrasnda; Kurum tarafndan yürütülmek istenen bu pilot uygulamayla ilgili olarak, Birliimiz ve Kurum arasnda imzalanan SGK Kapsamndaki Kiilerin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokolü'nde herhangi bir düzenleme yer almad gibi; bu uygulamaya yönelik olarak Kurumla bir mutabakatmzn da söz konusu olmad; meslektalarmzn, reçete ve faturalandrma ilemlerini bugüne kadar olduu ekilde sürdürmeye devam etmelerinin uygun olacan duyurmutuk.

Birliimiz ve Kurum arasnda imzalanan SGK Kapsamndaki Kiilerin Türk Eczaclar Birlii Üyesi Eczanelerden laç Teminine likin Protokolü'nün revizyonu için gerçekletirilen görüme sürecinde de bu konu gündeme gelmi ancak Kurumla Birliimiz arasnda bir mutabakat salanmam ve bu nedenle de 22.05.2019 tarihinde imzalanan 2019/1 Ek Protokolde bir düzenleme yer almamtr.

Türk Eczaclar Birlii, e-reçete sistemine geçi süreçlerinde, Kurumla birlikte çalmaktan imtina etmemi ve meslektalarmz da bu sürecin aamalarnda gerekli destei salamtr. Ancak, hekimlerin kat olarak düzenledii reçetelerin, eczanelerde tarama gibi yöntemlerle dijital hale getirilerek sisteme e-reçete gibi kaydedilmesi, reçetenin kat nüshasnn eczanede saklanmas eklinde bir uygulama, eczanelerde ek i yükü ve mali külfet yaratacak, ayrca ilgili mevzuata aykrlk tekil edecektir.

Bilgilerinizi, meslektalarmzn, reçete eki ve belgeleri ilemlerini bugüne kadar olduu ekilde sürdürmeye devam ederek, Birliimizin duyurularn takip etmeleri ve bu duyurular dorultusunda hareket etmelerinin uygun olaca konusunda üyelerinizin bilgilendirilmesini sayglarmla rica ederim.


Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter


08.07.2019 09:16