Yardmc Eczaclar in 2019 Yl Drdnc Bavuru Dnemi ve Yerletirme Takvimi Hakknda


Yardmc Eczaclar çin 2019 Yl Dördüncü Bavuru Dönemi ve Yerletirme Takvimi Hakknda

Yardmc Eczac Çalmas ve Yerletirilmesine Dair Usul ve Esaslar’n Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan 27.12.2018 tarihinde yaymlanarak yürürlüe girmesinin hemen ardndan, birinci bavuru takvimi ile, Eczac Bilgi Sistemi'nde Yardmc Eczac Ön Kayt lemleri ve Eczac Bilgi Sisteminde Eczane Çalan Bilgilerinin Güncel Tutulmas Hakknda gerekli bilgilendirmeler 08 Ocak 2019 tarihinde www.teb.org.tr  adresimizde duyurulmutur.

2019 Yl için kinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beinci Bavuru ve Yerletirme Takvimi tarihleri de Birliimiz tarafndan belirlenerek Türkiye laç ve Tbbi Cihaz Kurumu'nca onaylanm ve takvimler 01 Mart 2019 tarihinde www.teb.org.tr sayfamz araclyla duyurulmutur. 

Yardmc eczac olarak çalmak isteyen meslektalarmz, çalacaklar eczaneyi kendilerinin bulamamas durumunda, bavuru ve yerletirme takvimi dönemlerinde, diploma veya geçici mezuniyet belgesi ve kimlik belgesi ile, ön kayt yaptrmak üzere kendilerine en yakn Bölge Eczac Odasna bavurabilecektir.

Her bavuru döneminde, ön kayt sonras yeni kullanc ad ve ifre oluturulacandan bavuruda bulunmak isteyen meslektalarmzn, aadaki ilem admlarna uygun ekilde bavurularn gerçekletirmeleri gerekmektedir.

 2019 Yl için Dördüncü Bavuru ve Yerletirme Takvimi u ekildedir;

*7-18 Ekim 2019 tarihleri arasnda, Bölge Eczac Odalar tarafndan, yardmc eczac adaylarnn ön kayt bavurularnn alnmas ve ön kayt sonrasnda bavuru sahiplerine tercih ekran için kullanc ad ve ifrelerinin imza karlnda verilmesi,

*21-24 Ekim 2019 tarihleri arasnda, Türk Eczaclar Birlii tarafndan açlacak ekran araclyla adaylarn il tercih bavurularnn gerçekletirilmesi,

*25 Ekim 2019, yaplan bavurular dorultusunda yerletirmelerin gerçekletirilmesi ve sonuçlarn duyurulmas,

Bu dorultuda; Bölge Eczac Odalarmz, ön kayt ilemlerini, Eczac Bilgi Sistemi'ndeki ekran araclyla  07 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 08.30 itibariyle yapabileceklerdir. Ön kayt ilemleri, 18 Ekim  2019 Cuma günü saat 17:00'ye kadar devam edecektir.

Yardmc Eczac Ön Kayt Bavurusu yaparak, il tercihi aamasnda tercihte bulunacak olan meslektalarmzn, yardmc eczac olarak çalacaklar eczanelere yerletirilmesi aamasnda, Eczac Bilgi Sistemi'nde kaytl olan eczane çalanlar bilgileri esas alnacaktr.

Ön kayt ilemini tamamlam olan eczaclarmzn, il tercih bavurusunu gerçekletirmeden önce,  yardmc eczac olarak çalaca eczaneyi kendisinin bulmas ve bu nedenle, yaptrm olduu ön kayd sildirmek istemesi halinde, 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17:00’ye kadar kendisine en yakn Bölge Eczac Odasna bavurarak bu ilemi gerçekletirebilecektir.

Meslektalarmzn bilgisine sunarz.

TÜRK ECZACILARI BRL


08.10.2019 12:00